Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) AMDG Software Jan Żankowski z siedzibą w Toruniu ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa:

2.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

2.3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

2.4. tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1. Usługodawca - AMDG Software Jan Żankowski z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 8H/5, 87-100 Toruń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9562087672;

2. Usługobiorca - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie bądź osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisie;

3. Regulamin - niniejszy regulamin;

4. Serwis - zespół stron internetowych udostępnionych przez Usługodawcę na serwerach internetowych pod adresem https://glosujtam.pl.

5. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

1. Każdy Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi udostępnionej w Serwisie. Szczegółowe zasady świadczenia usług mogą określać odrębne regulaminy umieszczone w Serwisie lub umowy zawarte indywidualnie z Użytkownikiem.

2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

2.1. usługi informacyjne.

3. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w Serwisie poprzez wyświetlanie strony internetowej o określonym adresie URL, zawierającej dane, indywidualnie żądane przez Usługobiorcę.

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:

1.1. połączenie z Internetem;

1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę internetową.

2. Usługobiorca, aby prawidłowo korzystać z usług Serwisu powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:

2.1. włączona obsługa cookies i Java Script;

2.2. monitor o rozdzielczości minimum 1240 x 1024;

2.3. przeglądarka: Firefox, Chrome, Safari - w wersji co najmniej najnowszej lub wersji poprzedzającą najnowszą wersję.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu oraz zastrzega, że jakość świadczonych w Serwisie usług może ulec obniżeniu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający działania Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu, nie może w szczególności:

5.1. godzić w słuszne interesy Usługodawcy.

6. Usługodawca w ramach Serwisu ponownie wykorzystuje dane pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, ale jako podmiot, który nie wytwarza tych danych, nie może gwarantować ich jakości.

7. W zakresie, w jakim jest to dopuszczone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług Serwisu, a także innych zobowiązań wynikających z Regulaminu – jest wyłączona.

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie, a w określonych przypadkach również na podstawie szczegółowych zasad świadczenia usług, o których mowa w § 3 pkt 1, zd. 2 Regulaminu, jeśli zostały wprowadzone przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca nieposiadający konta w Serwisie może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

1. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Usługobiorcę w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@glosujtam.pl lub inny adres poczty elektronicznej określony w odrębnym regulaminie umieszczonym w Serwisie lub w umowie zawartej indywidualnie z Użytkownikiem.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej użyty przy rejestracji konta w Serwisie (jeżeli dotyczy), opis problemu będącego przedmiotem reklamacji oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji oraz udzieli odpowiedzi używając danych kontaktowych podanych w reklamacji przez Usługobiorcę.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu, ograniczenia dostępności Serwisu oraz wycofania Serwisu.

2. Usługodawca może zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

3. Regulamin może zostać w razie potrzeby aktualizowany. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca udostępni jego nową treść Usługobiorcy poprzez umieszczenie Regulaminu w Serwisie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 18 września 2023 r.