Polityka prywatności

1.1. Administrator – AMDG Software Jan Żankowski z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 8H/5, 87-100 Toruń (NIP: 9562087672).

1.2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.3. Polityka – niniejsza polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – zespół stron internetowych udostępnionych przez Administratora na serwerach internetowych pod adresem https://glosujtam.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Administratora w Serwisie.

2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w związku z jego aktywnościami w Serwisie – zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

2.2. Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

2.3. Administrator na zasadach określonych w Polityce zbiera dane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług udostępnionych w Serwisie oraz w zakresie informacji o aktywnościach Użytkownika.

3.1. KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

3.1.1. Administrator w ramach każdej wizyty Użytkownika w ramach Serwisu, pobiera dane techniczne urządzenia końcowego Użytkownika takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki.

3.1.2. Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celach:

3.1.2.1. związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2.2. analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.2.3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.

4.1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2. Administrator nie stosuje plików cookie.

5.1. W razie kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej – w sprawach niezwiązanych ze świadczeniem usług na rzecz osoby kontaktującej się z Administratorem – Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w tej korespondencji w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy stronami i rozwiązania sprawy będącej przedmiotem tej korespondencji.

5.2. Administrator w takim przypadku przetwarza dane osobowe – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z działalnością Administratora.

6.1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz – na zasadach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6.2. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem RODO.

7.1. Z uwagi na to, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez przepisy RODO Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

7.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

7.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

7.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: kontakt@glosujtam.pl.

W przypadku zmiany stanu prawnego bądź faktycznego polityka prywatności będzie aktualizowana.